Verlof aanvragen

Uw kind is leerplichtig vanaf de 1e dag van de nieuwe maand nadat uw kind 5 jaar is geworden.
Het kan echter gebeuren dat uw kind door bepaalde omstandigheden niet naar school kan. In zulke gevallen is het belangrijk te weten welke rechten en plichten er zijn met betrekking tot het verkrijgen van verlof. De gemeentelijke leerplichtambtenaar stelt dat verlof verleend kan worden onder verschillende omstandigheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen extra verlof en verlof onder gewichtige omstandigheden.

Verzuim/absentie
Ziekte of bezoek specialist
Een bekende reden van verzuim is ziekte. Wij verwachten dat de ouders de school op de hoogte stellen. Dit kan via het ouderportaal. Andere redenen om te verzuimen zijn bezoek aan arts, tandarts, orthodontist en ziekenhuis. We verzoeken u bij het maken van de afspraken zoveel mogelijk rekening te houden met de schooltijden. Als het niet mogelijk is een afspraak te maken buiten de schooltijden om, verzoeken wij u dit op tijd door te geven via het ouderportaal.
 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Voor gewichtige omstandigheden kan hoogstens tien schooldagen verlof worden verleend.

Dit verlof kan worden verleend:

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • Voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad; de duur van het verlof wordt bepaald in overleg met de directeur;
 • Bij gezinsuitbreiding: duur in overleg met de directeur van de school;
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aan verwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag;
 • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en bij het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- en/of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag.

Een verzoek om verlof bij één van de bovengenoemde omstandigheden kunt u indienen via het ouderportaal.  

Extra verlof voor maximaal tien schooldagen
De leerplichtwet bepaalt over extra verlof het volgende:

 • Extra verlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit verlof kan alleen dan worden verleend indien de leerling in geen enkele vakantieperiode in de gelegenheid is op vakantie te gaan.
 • Een werkgeversverklaring zal hierbij duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om bovenstaande reden wordt aangevraagd.
 • Extra verlof kan slechts éénmaal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen worden verleend.
 • Extra verlof kan niet worden verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • Een verzoek om extra verlof dient minimaal acht schoolweken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.


Extra verlof voor meer dan tien schooldagen.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal acht schoolweken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. In voorkomende gevallen dient een verklaring van een arts of maatschappelijk werker te worden overlegd, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie.

Verlof aanvragen en aanvraagtermijnen
Verlof kan worden aangevraagd in het ouderportaal. Uw aanvraag wordt goed- of afgekeurd door de directie.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden dient minimaal zes schoolweken van tevoren te worden aangevraagd. Extra verlof dient minimaal acht schoolweken van tevoren te worden aangevraagd.
Deze termijnen zijn nodig in verband met de bezwaartermijnen bij een eventuele afwijzing. Binnen zeven dagen na uw aanvraag, ontvangt u een reactie op uw verzoek. Deze reactie bestaat uit een toekenning of afwijzing van uw aanvraag of een verzoek om aanvullende informatie, als de aanvraag niet volledig is. Binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvullende informatie ontvangt u van ons alsnog een beslissing.

Wordt het verzoek om verlof korter dan zes schoolweken voor de gewenste verlofdatum ingediend, dan wordt het verzoek indien mogelijk in behandeling genomen. Het is echter mogelijk dat u in geval van een afwijzing van uw verzoek, niet voldoende tijd meer hebt om bezwaar te maken tegen de afwijzing van uw verzoek. In dit geval blijft de afwijzing gehandhaafd.

Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het niet mogelijk is om het verzoek om verlof zes schoolweken van tevoren in te dienen (bv. verlof voor  begrafenis). In deze gevallen dient de verlofaanvraag zo snel als mogelijk te worden ingediend.

Bezwaar maken
Als uw verzoek om verlof niet voldoet aan de bepalingen in de leerplichtwet, kan uw verzoek worden afgewezen. Tegen deze afwijzing kunt u binnen zeven dagen bezwaar maken bij de directeur.

Als u een afwijzing ontvangt waarmee u het niet eens bent, kunt u binnen zeven dagen na de afwijzing schriftelijk uw bezwaar indienen bij de directeur via het e-mailadres directie@ehsboskoop.nl

De directeur neemt vervolgens contact met u op om uw bezwaren te horen. Binnen zeven dagen na ontvangst van uw bezwaar ontvangt u een definitieve beslissing.
Als u het niet eens bent met de definitieve beslissing van de directeur, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief een bezwaarschrift indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
- de datum
- uw naam en adres
- uw handtekening
- de omschrijving van het bestreden besluit
- de gronden van het bezwaar

In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening worden gevraagd. U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen rechtstreeks beroep te mogen instellen. In beide gevallen is griffierecht verschuldigd.

Onze kernwaarden

   

Bekijk ook onze andere kernwaarden