Bestuur en Toezicht

Bestuur
Het bestuur van de schoolvereniging is samengesteld uit leden die door de algemene ledenvergadering zijn gekozen. In dit bestuur zijn de kerkelijke groeperingen die binnen de vereniging samenwerken zoveel mogelijk naar evenredigheid vertegenwoordigd.

De taak van het bestuur is beleid te voeren om de doelstellingen van de schoolvereniging te kunnen verwerkelijken. Het bestuur stelt het beleid op hoofdlijnen vast. De uitvoering van het beleid is een taak van de directie. Afspraken over vaststellen en uitvoeren van beleid zijn vastgelegd in de 'Code goed bestuur'.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks in de eerste helft van het kalenderjaar gehouden. In deze vergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. In dezelfde vergadering worden de periodieke bestuursverkiezingen gehouden.


Bestuur 2018-2019
Voorzitter:
A. Hubregtse
Secretaris: C. van de Beek
Penningmeester: D.H. Berghout
Algemeen adjunct: W.M. Otte
Leden: M.W. Kaashoek, C.M. de Jong en E. Verloop-de Graaf


Toezicht
De Commissie van Intern Toezicht (CIT) houdt namens de ledenvergadering toezicht op het functioneren van het bestuur. Dit is een wettelijke taak.

CIT 2018-2019
Voorzitter: J.H. Schollaart
Leden: E.J. Zekveld, P.D. de Jonge